New Millennium Academy

Hmong Culture * Achievement * Community * Collaboration * Accountability

Home of the Rhinos!

 • All Families are welcome for our Annual Meeting.

  Thursday, May 17, 2018

  5:00 pm - dinner

  5:30 pm - 7:30 pm - Annual Meeting 

  Comments (-1)
 • New Millennium Academy is a K-8 School founded in 2005 to serve the growing needs of the Hmong community in the Twin Cities.  In 2016 we expanded into our new building in Brooklyn Center, MN. 

  Come and join us!

   

  Vision: New Millennium Academy develops global leaders who transform the world.

   

  Mission: The New Millennium Academy Community prepares Learners for life, engages them in high academic achievement, and fosters cultural pride and identity.

   

School Contact Info

 • Main Office: 763-235-7900    Tsev kawm ntawv tus xov tooj

  Attendance Phone:  763-235-7902    Yog menyuam muaj mob thiab tsi tuaj kawm ntawv

  CEO: Ms. Bao Vang - 763-235-7912    Tus thawj tuav tsev kawm ntawv

  Enrollment and Family Liaison: Ms. Lisa Xiong - 763-235-7906    Tus sau npe thiab cev lus rau ib tsoom niam txiv

  Health Assistant: Ms. Kathie Lee - 763-235-7914    Tus Pab Kev Noj Qab Haus Huv

CLOSE
CLOSE